Politická participácia mládeže v krajinách V4

Mladí ľudia v regióne krajín V4 čelia podobným problémom: ohrozuje ich nezamestnanosť a chudoba. Javí sa, že spoločným menovateľom týchto problémov je zlyhávajúci systém vzdelávania – nielenže mladých nepripravuje na trh práce a ani ich neučí, ako sa stať aktívnymi občanmi. To často vedie u mladých ľudí k politickej apatii, nezáujmu o veci verejné, nižšej politickej aktivite a tendencii voliť vo voľbách radikálne politické subjekty.

V súčasnosti chýbajú relevantné dáta o politickej participácii mladých ľudí a preto je takmer nemožné túto situáciu zmeniť cielenými politickými opatreniami.

Cieľ

Cieľom projektu je priniesť potrebné a aktuálne informácie vo vybraných oblastiach politického zapájania mladých ľudí (členstvo v mládežníckych organizáciách, dobrovoľníctvo, účasť vo voľbách, politické postoje a mediálne správanie) na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. Získané dáta majú potenciál, aby sa stali podkladom pre cielené politické opatrenia a priniesli tak pozitívnu zmenu.

Regionálne zameranie projektu

Téma politickej participácie mladých ľudí nie je lokálnou záležitosťou, naopak prekračuje hranice Slovenska. V krajinách V4 je pritom možné pozorovať podobné tendencie v politickom správaní ako aj občianskeho aktivizmu mládeže. Získanie aktuálnych a kvalitných  informácií z regiónu krajín V4 prispeje k riešeniu rastúcej názorovej a postojovej polarizácie medzi mladými.

Vzájomná spolupráca s partnerskými organizáciami v regióne umožní:

  • získať reprezentatívne a porovnateľné dáta o regióne;
  • posilniť spoluprácu medzi mládežníckym sektorom a mimovládnymi organizáciami, ktoré sú aktívne v oblasti neformálneho a občianskeho vzdelávania
  • podporiť reformné aktivity vo formálnych vzdelávacích systémoch založené na empirických údajoch
  • podporiť verejnú debatu o potrebe podporiť a rozvíjať politickú participáciu mládeže.

 

Koordinátor projektu:

Rada mládeže Slovenska (RmS) združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. V súčasnosti ich zastrešuje 22, každá z nich je formálne zaregistrovaná ako občianske združenie alebo nezisková organizácia. Všetky spolu združujú viac ako 55-tisíc detí a mladých ľudí.

RmS vznikla v roku 1990 ako občianske združenie. Od začiatku svojho pôsobenia funguje na celoštátnej úrovni a detské a mládežnícke organizácie zastrešuje bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženské vyznanie, národnostnú či etnickú príslušnosť. www.mladez.sk

 

Partneri projektu:

Asociácia Rubeus je maďarská organizácia založená sociológmi v roku 2002. Realizovala viacero výskumov a aktívne spolupracuje s univerzitami. Zameriava sa na ochranu detí a sociálne služby poskytované deťom a mladým ľuďom. www.rubeus.hu

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je reprezentatívna platforma, ktorá združuje a podporuje prevažnú väčšinu celoštátnych a zároveň i mnoho regionálnych a miestnych združení detí a mládeže. ČRDM podporuje neformálne vzdelávanie a aktivity svojich členov. ČRDM umožňuje demokraticky diskutovať vo vnútri mládežníckeho hnutia jeho problémy a potreby a tie potom otvorene komunikuje a zastupuje ich voči orgánom štátnej správy a politickej reprezentácii. Poskytuje odborné informácie a podporu, ktoré sú využívané rodičovskou a odbornou verejnosťou a partnermi naprieč štátnym a neziskovým sektorom. www.crdm.cz